top of page

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY ORAZ MONTAŻU ZBIORNIKÓW I INNYCH URZĄDZEŃ

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.1 Ogólne Warunki określone w niniejszym dokumencie mają zastosowanie do umów dostawy i/lub montażu Zbiorników i innych Urządzeń, zawieranych przez DURAY Piotr DURAJ (dalej zwaną Dostawcą) ze swoim kontrahentem (dalej zwanym Zamawiającym).

 1.2 Niniejsze Ogólne Warunki wiążą Dostawcę i Zamawiającego, jeśli Zamawiający został w ofercie Dostawcy poinformowany o możliwości zapoznania się z nimi za pośrednictwem strony internetowej Dostawcy lub jeżeli zostały Zamawiającemu doręczone nie później niż przy zawarciu Umowy.

1.3 Niniejszych Ogólnych Warunków nie stosuje się, jeżeli ich stosowanie w sposób wyraźny zostało w umowie wyłączone.

1.4 W wypadku rozbieżności pomiędzy treścią ogólnych warunków a umową, wiążące dla stron są zapisy umowy.

2. DEFINICJE

 W niniejszych Ogólnych Warunkach, jeśli inaczej nie wynika z kontekstu, poniższe pojęcia mają następujące znaczenia:

 Strona oznacza Dostawcę lub Zamawiającego (łącznie podmioty te są nazywane Stronami);

 Zbiornik oznacza zbiornik wyprodukowany przez Dostawcę z zachowaniem odpowiednich ze względu na rodzaj i klasę zbiornika krajowych i europejskich norm, które są przywołane w ofercie lub materiałach informacyjnych Dostawcy.

 Urządzenie oznacza produkt lub towar oferowane przez Dostawcę, które są przez niego sprzedawane i dostarczane Zamawiającemu, a także usługi związane z tym produktem / towarem, takie jak ich montaż i instalacja;

Umowa oznacza pisemną umowę sprzedaży Zbiornika lub Urządzenia, zawieraną pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym.

3. ZAWARCIE UMOWY

3.1 Umowa zostaje zawarta, jeśli po otrzymaniu zamówienia Zamawiającego, Dostawca wyśle pisemne zawiadomienie o jego przyjęciu lub jeśli Dostawca i Odbiorca podpiszą oddzielny dokument umowy.

3.2 Propozycje, ogłoszenia, cenniki, prospekty, katalogi itp., które pochodzą od Dostawcy mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty, która wiąże Dostawcę.

4. CENY

4.1 Jeśli Strony nie umówiły się inaczej, każda cena, którą zawarto w propozycji, ogłoszeniu, cenniku, katalogu, które pochodzą od Dostawcy, jest ceną netto na bazie ex Works (loco magazyn Dostawcy).

4.2 Uzgodniona cena zawiera maksymalnie dwie zmiany w projekcie Zbiornika i/lub Urządzenia. Cena każdej kolejnej zmiany na żądanie Zamawiającego wynosi 800 (osiemset) złotych netto.

4.3 Cena nie zawiera kosztów ubezpieczenia, opłat i ceł, podatków (takich jak podatek VAT), kosztów przewozu, odpowiedniego opakowania, rozładunku, przeprowadzenia kontroli i testów oraz innych podobnych kosztów.

5. PŁATNOŚCI

5.1 Zamawiający zobowiązany jest do dokonania zapłaty w dwóch ratach: zaliczka 40% ceny w ciągu 7 dni od zaakceptowania oferty oraz 60% ceny na 3 dni przed terminem dostawy, na podstawie wystawionych przez Dostawcę faktur pro-forma.

5.2 Termin zapłaty powinien być dochowany, nawet jeśli dostawa Zbiornika lub Urządzenia jest opóźniona lub wstrzymana z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

5.3 Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek Dostawcy.

5.4 W przypadku opóźnienia w zapłacie Zamawiający zostanie zobowiązany, bez wezwania ze strony Dostawcy, do zapłaty odsetek od kwoty zaległej płatności. Wysokość odsetek jest równa wysokości odsetek ustawowych obowiązujących w danym okresie. Jeśli Zamawiający opóźnia się z zapłatą więcej niż 30 dni, Dostawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy przez złożenie oświadczenia na piśmie oraz do dochodzenia od Zamawiającego odszkodowania za poniesione straty w związku z odstąpieniem.

5.5 Jeśli po zawarciu Umowy Dostawca poweźmie wiadomość o niekorzystnej sytuacji finansowej Zamawiającego, Dostawca może żądać od Zamawiającego natychmiastowej całkowitej zapłaty ceny lub zabezpieczenia płatności gwarancją bankową udzieloną przez renomowany w ocenie Dostawcy bank.

5.6 W przypadku opóźnienia Zamawiającego z płatnością jakiejkolwiek części ceny, Dostawca może wstrzymać się z wykonywaniem własnych zobowiązań aż do czasu, gdy stosowna płatność zostanie dokonana.

5.7 W przypadku odstąpienia od umowy Dostawcy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego zapłacona zaliczka przechodzi w całości na rzecz Dostawcy.

6. WARUNKI DOSTAWY

6.1 Jeśli strony nie umówiły się inaczej, dostawa będzie realizowana na bazie ex Works (Incoterms 2010).

6.2 W przypadku realizowania dostawy na bazie ex Works, Dostawca zawiadomi na piśmie Zamawiającego o dacie, w której Zamawiający musi dokonać odbioru Zbiornika lub Urządzenia. Częściowe dostawy są dozwolone. Data odbioru Zbiornika lub Urządzenia musi być potwierdzona z wyprzedzeniem minimum 3 dni roboczych.

6.3 Dostawca gwarantuje dochowanie terminu dostawy zgodnie ze swoimi możliwościami. Nie jest związany tym terminem w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, będących poza jego kontrolą, bez względu czy są one związane z jego działalnością, czy działalnością jego podwykonawców, włączając w to, ale nie ograniczając się, do zdarzeń wynikłych z działania siły wyższej.

6.4 Jeśli Zamawiający poniesie udowodnione finansowe straty z tytułu opóźnienia dostawy z przyczyn zawinionych przez Dostawcę, Zamawiający jest wyłącznie uprawniony do żądania zapłaty przez Dostawcę kary umownej w wysokości 0,5% wartości Urządzenia za każdy pełny tydzień opóźnienia, nie więcej niż 5% tej wartości. Przed żądaniem zapłaty tej kary umownej Zamawiający jest zobowiązany do doręczenia Dostawcy wezwania do spełnienia świadczenia. Jeśli dostawa tylko części zamówienia pozostaje w opóźnieniu, kara umowna zostanie obliczona w oparciu o wartość tej części.

6.5 W przypadku opóźnienia dostawy na żądanie Zamawiającego lub ze względu na nie dotrzymanie przez Zamawiającego terminu odbioru, Dostawca zorganizuje przechowanie Zbiornika lub Urządzenia na koszt i ryzyko Zamawiającego. Wynagrodzenie netto za każdy dzień przechowania 100 zł netto. Jeżeli okres przechowania wynosi ponad 30 dni, Zamawiający zostanie obciążony kosztami z tytułu powtórnej przedwysyłkowej kontroli jakości. Wynagrodzenie netto z tytułu powtórnej przedwysyłkowej kontroli jakości wynosi 800 zł.

6.6 Dotrzymanie terminu dostawy zależy od wypełniania przez Zamawiającego własnych umownych zobowiązań, takich jak przykładowo terminowe dostarczenie Dostawcy odpowiedniej dokumentacji, jeśli Zamawiający jest do tego zobowiązany.

6.7 Jeśli z jakichkolwiek przyczyn za które Dostawca nie odpowiada, Zamawiający nie dokona odbioru dostawy, Dostawca na piśmie wezwie Zamawiającego do odbioru wyznaczając mu końcowy termin.

7. MONTAŻ NA TERENIE ZAMAWIAJĄCEGO

W przypadku, gdy strony ustaliły, że montaż Zbiornika lub Urządzenia zostanie wykonany przez Dostawcę, a jednocześnie montaż został przedłużony ponad zakładany czas z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub jego kontrahentów innych niż Dostawca, i jeśli w rezultacie praca osób zatrudnionych przez Dostawcę ulega przestojowi lub zwiększeniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami wynikającymi z czasu przestoju, dodatkowego czasu pracy, utrzymania pracowników Dostawcy etc.

8. ZATRZYMANIE PRAWA WŁASNOŚCI

Dostawca zachowuje pełne prawa (włączając prawo własności) do Zbiornika lub Urządzenia lub wszystkich jego dostarczonych części aż do czasu otrzymania pełnej zapłaty zgodnie z postanowieniami Umowy i niniejszych Ogólnych Warunków.

9. GWARANCJA / ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

Dostawca udziela gwarancji na Zbiorniki i Urządzenia produkowane przez Dostawcę zgodnie z kartami gwarancyjnymi dołączonymi do ich dokumentacji.

9.2 Na Urządzenia będące towarami handlowymi gwarancji udziela producent zgodnie z kartą gwarancyjną danego Urządzenia.

9.3 Z gwarancji oraz rękojmi wyłącza się elementy o krótkim, naturalnym procesie zużycia np. uszczelki. Uszczelki należy wymienić przy każdym demontażu połączenia kołnierzowego np. włazu lub króćca.

9.4 W momencie dostawy Zbiornika lub Urządzenia Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności dostawy oraz wymaganych dokumentów. Jeśli w wyniku takiego badania Zamawiający uzna, że brakuje jakichś części lub dokumentów, powinien zawiadomić o tym pisemnie Dostawcę. Jeśli Zamawiający nie dokona tego w momencie odbioru Zbiornika lub Urządzenia, traci on wszelkie roszczenia względem Dostawcy wynikające z niekompletności dostawy.

9.5 Jakiekolwiek roszczenia dotyczące jakości dostarczonego Urządzenia powinny być zgłoszone na piśmie przez Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od ujawnienia wady. Jeśli Zamawiający nie zawiadomi o wadzie Dostawcę w tym terminie, wszelkie roszczenia dotyczące tej wady są wyłączone. Po otrzymaniu zawiadomienia o wadzie jakościowej, jeśli takie zawiadomienie jest uzasadnione, Dostawca niezwłocznie usunie zaistniałą wadę. Jeśli wada jest tego rodzaju, że może spowodować szkody, Zamawiający powinien niezwłocznie pisemnie poinformować o tym Dostawcę pod rygorem pokrycia kosztów tej szkody.

9.6 Jeśli z właściwości wady wynika, że powinna być ona usunięta na terenie Dostawcy, Zamawiający powinien zwrócić Dostawcy część, w której ujawniła się wada w celu jej naprawienia lub zastąpienia inną częścią. W takim wypadku dostarczenie Zamawiającemu naprawionej lub nowej części w zamian za część wadliwą będzie wypełnieniem zobowiązań gwarancyjnych Dostawcy.

9.7 Części wadliwe, które zostały zastąpione stanowią własność Dostawcy.

9.8 Dostawca nie jest odpowiedzialny za szkody lub wady wynikające z materiału lub projektu dostarczonego przez Zamawiającego.

9.9 Jeśli wady nie zostały skutecznie usunięte:

9.9.1 Strony mogą wspólnie obniżyć cenę proporcjonalnie do zmniejszonej wartości Urządzenia, z zastrzeżeniem, że w żadnym wypadku obniżka ceny nie może przekroczyć 10% pierwotnej ceny zakupu; lub

9.9.2 Jeśli wada jest na tyle istotna, że w sposób znaczący Zamawiający jest pozbawiony możliwości odniesienia jakichkolwiek korzyści z Umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy składając Dostawcy oświadczenie na piśmie.

9.10 Dostawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek straty w produkcji, utraty zysku, niemożność używania Urządzenia, straty wynikające z utraty kontrahentów oraz inne pośrednie szkody. Odpowiedzialność Dostawcy nie obejmuje szkód wynikających z normalnej eksploatacji Urządzenia.

9.11 Całkowita odpowiedzialność Dostawcy z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do ceny Urządzenia lub jego części, których dotyczą roszczenia. Odpowiedzialność Dostawcy za wady Urządzenia podlega wyłącznie powyższym regułom.

10. DOKUMENTACJA

Wszelkie rysunki i techniczne dokumenty dostarczone przez Dostawcę Zamawiającemu pozostają wyłączną własnością Dostawcy. Nie mogą być one bez wcześniejszej zgody Dostawcy wykorzystywane, powielane, reprodukowane, przesyłane, ujawniane trzeciej osobie. Dokumenty te stanowią własność Zamawiającego tylko, jeśli strony wyraźnie ustaliły to w Umowie.

11. POUFNOŚĆ

11.1 Informacje, dane techniczne przekazane przez Dostawcę pisemnie lub ustnie w związku z przedmiotem Umowy, a także właściwości i dane dotyczące Zbiornika lub Urządzenia dostarczonego, są poufne.

11.2 Każda ze stron ma obowiązek w zupełnej poufności zachować uzyskane informacje, i nie może bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, używać ich w innym celu niż dla swoich umownych zobowiązań. Każda ze stron powiadomi swoich podwładnych, pośredników oraz osoby, którymi strony przy wykonaniu umowy się posługują o obowiązku zachowania tych informacji w zupełnej poufności.

12. SIŁA WYŻSZA

12.1 Żadna ze Stron nie jest odpowiedzialna za niewykonanie w całości lub w części Umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń spowodowanych siłą wyższą, przez co rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą Stron w szczególności takie jak wypadki losowe, działania lub zaniedbania jakiejkolwiek władzy publicznej, pożary, sztormy, powodzie, trzęsienia ziemi, działania godzące w bezpieczeństwo publiczne, wojna, zamieszki, powstania, bunty, sabotaż, inwazja, kwarantanna, strajk, lockout, nałożenie embarga, poważna awaria zasilania lub urządzeń lub inne zdarzenia tego typu.

12.2 W przypadku zaistnienia zdarzenia spowodowanego siłą wyższą Strona nim dotknięta powinna natychmiast powiadomić na piśmie drugą Stronę o szczegółach tego zdarzenia. Jeśli zdarzenie to trwa krócej niż 6 miesięcy, Umowa zostaje przedłużona o okres jego trwania. Jeśli jednak zdarzenie to trwa dłużej niż 6 miesięcy, Strona, która otrzymała powiadomienie o zaistnieniu zdarzenia spowodowanego siłą wyższą jest uprawniona do odstąpienia od Umowy lub przedłużenia czasu trwania Umowy, o czym postanowi po obopólnych rozmowach.

12.3 Jeśli Umowa zostanie rozwiązana z względu na zdarzenie powstałe po stronie Zamawiającego spowodowane siłą wyższą, Zamawiający pokryje koszty poniesione przez Dostawcę w związku z wykonaniem Umowy do momentu, w którym Dostawca nie został powiadomiony o zdarzeniu spowodowanym siłą wyższą.

13. WŁAŚCIWOŚĆ PRAWA I JURYSDYKCJA

13.1 Interpretacja, stosowanie i wykonanie niniejszych Ogólnych Warunków oraz umowy podlega prawu polskiemu.

13.2 Wszelkie spory wynikłe bezpośrednio bądź pośrednio z niniejszych Ogólnych Warunków oraz Umowy podlegają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Dostawcy.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1 Zamawiający nie może przenieść swoich praw wynikających z Umowy na inny podmiot bez wyraźnej pisemnej zgody Dostawcy.

14.2 Odwołanie złożonych zamówień jest wyłączone.

14.3 W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie lub warunek Umowy lub niniejszych Ogólnych Warunków okaże się nieważne, Umowa nadal obowiązuje w odniesieniu do pozostałych postanowień i warunków.

Brzeg, 01.01.2016 r.

zbiornik przeciwpożarowy
zbiorniki ppoż
zbiorniki ppoz
zbiornik ppoż podziemny
zbiornik 50m3
zbiornik przeciwpożarowy
zbiornik wody ppoż
zbiornik ppoż
PN-B-02857:2017-04
zbiornik 100m3
przeciwpożarowy zbiornik wodny
duray
zbiornik ppoż 100m3
zbiornik ppoż 50m3
zbiornik ppoż 200m3
zbiornik na rsm
zbiorniki używane
zbiorniki po remoncie
szambo
szambiarka
beczka stalowa
zbiornik stalowy
podpora siodłowa
zbiornika
zbiorniki opolskie

bottom of page